Nta wagira urukundo ruruta urw’umuntu uhara amagara ye kubera incuti ze (Yh 15, 13) : Amasezerano ya burundu mu muryango w’abavandimwe bato ba Yezu

Kuri uyu wa gatandatu, tariki ya 19 Kanama 2023, mu gitambo cya misa yaturiwe muri kiliziya ya paruwasi ya Kicukiro, Arkiyepiskopi yakiriye amasezerano ya burundu y’umuvandimwe muto wa Yezu Marita –UWIZEYE wa Yezu wo mu muryango w’abavandimwe bato ba Yezu.

Mu nyigisho Arkiyepiskopi yibukije ko iyo umuntu azirikanye urukundo  n’ineza by’Imana bituma asanga akwiye kwitanga atizigama mu buzima bwe, akorera Imana kandi amenyesha abandi ukuri kw’Imana, urukundo rw’Imana, ubuntu bwayo n’impuhwe itugirira. Ariko  usanga abantu babayeho nkabari mu gihu, batabona neza ukuri kw’Imana,urukundo rwayo, ukuri ku ruhare rw’Imana ku buzima bw’abantu. Uko umuntu arushaho kumenya urukundo rw’Imana mu buzima bwe niko arushaho kubona ko ari muto cyane imbere yayo. Nyamara Imana imwitaho ngo imukize kandi ari ubusabusa. Kutabona no kutamenya ukuri k’urukundo rw’Imana nicyo gituma kuva kera Imana yaragiye ituma abahanuzi n’intumwa kugira ngo ibihishurire kandi ibahishurire ineza yayo. Na Yezu ku musaraba yapfuye agira ati : mfite inyota, inyota y’urukundo rwemera guhara amagara kubera urukundo. Ibyo nibyo byaranze abatagatifu Charles de Foucauld na Madalina muto wa Yezu : ukwitanga mu bikorwa by’urukundo mu bantu batumva neza urukundo rw’Imana n’ineza yayo kugirango bababere abahamya. Uyu niwo muhamagaro w’umuryango w’ababikira b’abavandimwe bato ba Yezu.

Arkiyepiskopi yibukije ko urukundo rw’Imana ruba rugamije gukiza, itabitewe n’ibikorwa byiza dukora ahubwo ibitewe n’impuhwe igira. Imana iradukunda niyo turi abanyabyaha kuko iba ishaka kudukiza.Yezu waje kuduhishurira urwo rukundo rw’Imana, yigize umuntu, aba umwe muri twe, yinjira mu mateka yacu, asangira natwe umubabaro kugeza no ku rupfu rwo ku musaraba kandi arengana. Kuri ubwo buryo aduha urugero rwo kwitura Imana urukundo n’ineza yayo.

Arkiyepiskopi yibukijeko amasezerano y’uwiyeguriye Imana aba ari uburyo bwo gukurikira Yezu Kristu, aba ari uburyo bwo kubahiriza amategeko y’Imana, kwigana Yezu Kristu muri rya tegeko rikuru rihatse ayandi yose : Gukunda Imana n’umutima wawe wose n’amagara yawe yose, n’ubwenge bwawe bwose, n’imbaraga zawe zose no gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Gukunda Imana kuruta byose, tugahora duharanira gukora ugushaka kwayo nibyo byubakiyeho amasezerano y’uwiyeguriye Imana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *